kind bellenblaas

BOSOS: hét ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters.

De eeuwige vraag bij de keuze van nieuwe programma’s: hoeveel tijd gaat het ons kosten?
Er is geen systeem dat geen tijd kost. Er is wel een systeem dat niet onnodig tijd kost. Waarbij je aan het begin van de maand als geheugensteuntje via je mail een agenda krijgt met de observaties van die maand. Een systeem dat heel praktisch is en gericht op slechts 5 ontwikkelingslijnen die er toe doen. Waarom eindeloze vragenlijsten invullen die er eigenlijk niet toe doen? Een systeem waar geen paniek is als een leerling iets (nog) niet kan. Natuurlijk moet je dat volgen maar actie is nog niet nodig. Een systeem waarbij wordt onderkend dat de leeftijd van de leerling in het eerste jaar van belang is. De kinderen stromen immers op verschillende tijden in het schooljaar in. Het tweede jaar is dan wel verdeeld in vaste observatieperiodes. En ja, het vraagt even om een investering maar het levert ook veel op (aldus een enthousiaste gebruiker).

Onderstaand worden de belangrijkste punten van BOSOS op een rijtje gezet.
Voor de uitgebreide informatie verwijzen wij naar www.bosos.nl.

Wil je liever direct in het programma kijken: vraag hier een proeflicentie aan

Wat heeft BOSOS te bieden?
BOSOS is niet alleen een observatiesysteem gebaseerd op de doelen van SLO,
maar in BOSOS zitten alle elementen van de kleuterzorg bij elkaar.
Een duidelijke intake als basis voor de observatie, waarbij ook aan de ouders gevraagd wordt wat het funtioneren in de groep zou kunnen beïnvloeden.
Uitwerking op 5 ontwikkelingslijnen waarvan de gegevens overzichtelijk in groepsplannen verwerkt kunnen worden.
Die ontwikkelingslijnen zijn:  
1.
Visueel-motorische ontwikkeling
2.
Taalontwikkeling
3.
Auditieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de leesvoorwaarden
4.
Ontwikkeling van het rekenbegrip
5.
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Deze ontwikkelingslijnen zijn zichtbaar in de rapportages per kind.
Aandacht voor het wenproces begin groep 1. Bij de leeftijd van 4.2 vult de leerkracht aan de hand van 5 items in of de leerling al gewend is op school. De eerste observatie is pas betrouwbaar als het wenproces goed is afgerond.
Een uitgebreide observatie aan de start van groep 1: bij 4.3 jaar. Dat is nodig om de beginsituatie van de leerling zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Uitgebreide observatie na een jaar onderwijs: bij 5.0 jaar.  Deze observatie heeft dezelfde opbouw als de observatie van 4.3 jaar, waardoor de opbrengsten na een jaar goed met elkaar vergeleken kunnen worden.
Korte tussentijdse observaties aan de hand van de tussendoelen van SLO  bij de andere maanden.
Een globale observatie voor de leerlingen die zich conform de tussendoelen ontwikkelen en een specifieke observatie voor leerlingen die zich minder goed ontwikkelen.
Het automatisch doorschuiven naar de volgende observatie van items die nog niet goed zijn. Scoort de leerling bij een eerste observatie niet goed, dan wordt het item doorgeschoven naar de volgende observatie. Achter dat item komt dan in oranje de term “gericht volgen” te staan. De leerkracht houdt de ontwikkeling van dat item in de gaten. Is het item de tweede keer niet goed, dan wordt het weer doorgeschoven.
Nu komt achter dat item in het rood “actie gewenst” te staan. De leerkracht moet nu (eventueel samen met de ouders) het kind op dat item extra te stimuleren.
Risicofactoren van het protocol leesproblemen/dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie zijn ingepast. Bij de 5.0 observatie worden de risicofactoren in kaart gebracht. Zo kan de leerkracht alert reageren als de ontwikkeling van de lees en/of rekenvoorwaarden achterblijft. Naar deze risicofactoren wordt bij de overgang naar groep 3 weer gevraagd. Zo is ook de leerkracht van groep 3 gewaarschuwd. Hierbij is ook een rol voor de ouders weggelegd.
Integratie van de uitslagen van de screeningen(Cito). De Cito scores komen dan onder de laatste observatie te staan. De leerkracht kan dan nagaan of dat overeenkomt met zijn observaties. Als dat niet zo is, moet hij uitzoeken of de uitslag op de Cito of de gegevens van de observatie niet kloppen.
Voorbereiding overgang groep 3 in november groep 2: de verwachtingskaart. Aan de leerkracht wordt in november gevraagd wat zijn verwachting is over de overgang naar groep 3. Bij grote twijfels zal hij samen met de intern begeleider een plan opstellen, zowel voor het kind als de ouders.
De korte februariscreening. Een korte test over de basisleervoorwaarden  voor groep 3. Deze test kan afgenomen worden bij leerlingen bij wie de leerkracht ernstig twijfelt over de overgang naar groep 3
Praktische overgangsrapportage voor de leerkracht van groep 3. De leerkracht van groep 3 kan inzage krijgen in de observatiegegevens van de nieuwe leerlingen.
Analyse van de opbrengsten op groepsniveau via de rapportages. Als de uitkomsten er aanleiding toe geven kan de leerkracht het aanbod daar op aanpassen.
Basis voor de kleine kringen direct zichtbaar met behulp van de analyse van de rapportages.
Actie en tips voor items die niet goed zijn.
‘vergeten ’ leerlijnen. een artikel over leerlijnen die bij de opleiding, maat ook in de praktijk minder aandacht krijgen en die voor de ontwikkeling van de kinderen van groot  belang zijn.  
De ouderbetrokkenheid wordt met dit programma duidelijk bevorderd! De ouders zien direct hoe hun kind ervoor staat.
Digitaal rapport: de school kan op basis van de gegevens van BOSOS een digitaal rapport samenstellen, aangepast aan de visie van de school
Automatische agendering van de observaties en aanpassing van die agenda indien gewenst.
Bevordert de communicatie tussen leerkrachten en intern begeleider. In BOSOS  zit een rechtstreekse e-mailfunctie.
Gebruiksvriendelijk. Met behulp van de handleiding en toelichtingen die bij alle onderdelen staan, kan iedereen aan de slag!

BOSOS en Parnassys:
De peuter-kleuterpraktijk Ellen Voogt heeft een administratieve koppeling met Parnassys. Dat wil zeggen dat de gegevens van de groepen en de leerlingen automatisch uit Parnassys in BOSOS geïmporteerd worden. Die gegevens worden actueel gehouden met de dagelijkse update van Parnassys of door zelf bij te werken vanuit Parnassys. Wij melden de school aan in Parnassys. De school moet dan de koppeling activeren waarmee zij Parnassys toestemming geeft de gegevens uit te wisselen. Als de koppeling is geactiveerd zien de gebruikers in Parnassys een tabblad loginkoppeling staan. Daaronder staat BOSOS en door daar op te klikken komen de gebruikers rechtstreeks in BOSOS zonder apart in te loggen. Dat apart inloggen blijft wel mogelijk. Daarvoor kan een wachtwoord opgevraagd worden via de inlogpagina van BOSOS.

 

De proeflicentie in BOSOS
Het is mogelijk voor BOSOS een proeflicentie van drie maanden aan de vragen. De school krijgt dan toegang tot het programma. Daar staan al 25 fictieve kinderen in. Ook is er een mogelijkheid zelf 25 kinderen in te voeren als de school liever in BOSOS wil werken aan de hand van leerlingen van de eigen school. Helaas kunnen die gegevens niet worden meegenomen in de echte licentie. Wel kunnen er pdf’s van alle onderdelen worden gemaakt. Na drie maanden krijgt de school de vraag of zij al dan niet met BOSOS wil gaan werken. Dan wordt het programma afgesloten of omgezet in een licentie. Aan de proeflicentie zijn geen kosten verbonden.  Vraag hier een proeflicentie aan

BOSOS en scholing
De Peuter-kleuterpraktijk kan natuurlijk wel begeleiding aanbieden bij de invoering van BOSOS en/of analyse als de school al een tijd met het programma heeft gewerkt.
Voorbeeld dat al voor meerdere scholen is uitgevoerd:
Introductie van BOSOS. In een bijeenkomst van 2 uur wordt BOSOS geïntroduceerd bij de gebruikers en wordt een begin gemaakt bij het invullen van de observaties.
Verdiepingsbijeenkomst  nadat er een half jaar met BOSOS is gewerkt. Er is ervaring opgedaan en de praktische vragen kunnen worden gesteld. Ook worden de uitkomsten geanalyseerd en die vormen de basis voor groepsplannen. Tijdsinvestering in overleg.
Een workshop herfstkinderen.De cursus kleuterzorg: in drie dagdelen komen alle aspecten van kleuters aan de orde.

Kosten van BOSOS.
Kosten BOSOS
In het eerste jaar zijn de kosten voor het werken met BOSOS € 499,= dit is inclusief een verplichte introductiecursus van 2,5 uur.
Deze cursus wordt op locatie gegeven maar kan ook op de eigen locatie georganiseerd worden. Mocht u dit wenselijk vinden, zullen wij hiervoor een aparte offerte opstellen.
De school kan voor inhoudelijke vragen een beroep doen op de peuter-kleuterpraktijk en voor technische ondersteuning hebben wij een helpdesk. Vanaf het tweede jaar zijn de kosten voor het werken met BOSOS per school( per brinnummer) € 100,- + € 1,- per kleuter tot een maximum van 100 leerlingen. Scholen, die meer dan 100 kleuters hebben betalen dus maximaal € 200,- per jaar.


Voor Parnassys gebruikers:
Wij moeten per leerling een bedrag van 5 eurocent voor alle leerlingen van de school afdragen ook al is BOSOS alleen voor groep 1 en 2. Het in de lucht houden van de koppeling brengt voor ons zoveel kosten met zich mee dat wij de afdracht aan Parnassys niet langer voor onze rekening nemen. Dat wordt doorberekend aan de scholen. Het gaat voor de scholen slechts  om een klein bedrag waarvoor ze het gemak van de koppeling terugkrijgen.

BOSOS voor kinderen van 2 jaar tot en met groep 2
In het kader van vroeg- en voorschoolse educatie hebben veel scholen tegenwoordig een peutergroep in huis. Of er is een samenwerking met organisaties voor peuter/ kinderopvang. Daarom biedt BOSOS nu ook BOSOS2tot4 waarmee er een doorgaande lijn ontstaat van de voorschool naar de basisschool. Wij koppelen de school en/of organisatie aan elkaar waardoor de gegevens uitgewisseld worden. De peuter neemt dan een overgangsrapportage mee naar groep 1. De laatste observatie van de peuters is dezelfde als de eerste bij de kleuters. Die 4.3 observatie is dan ook al ingevuld. Zo ziet de leerkracht van groep 1 snel of de overstap goed is verlopen.  

Voor de uitgebreide informatie verwijzen wij naar www.bosos2tot4.nl.
Wil je liever direct in het programma kijken: vraag hier een proeflicentie aan

Downloads:
Het artikel: De Cito in groep 1 en 2 geeft een betrouwbaar beeld of toch niet?
De tussendoelen van groep 1
De tussendoelen van groep 2