kind bellenblaas

BOSOS2tot4: hét ontwikkelingsvolgmodel voor peuters.

In peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt pas op kleine schaal gebruik gemaakt van observatiesystemen. Men is van mening dat op die leeftijd kinderen lekker moeten spelen en de school niet teveel naar voren halen gehaald moet worden. En denken in opbrengsten en het verhogen daarvan is nog niet algemeen aanvaard. Pedagogisch medewerkers zijn daar ook niet altijd in geschoold en soms wordt met vrijwilligers gewerkt van wie je die kennis ook niet kunt verwachten.  
Maar... al op de peuterspeelzaal en in het kinderdagverblijf wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op alle gebieden. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk wordt gevolgd en zo concreet mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leidster beslissingen nemen die voor de toekomst van een kind van essentieel belang zijn. Daarvoor moeten diverse zorgonderdelen worden geïntegreerd.

BOSOS2tot4 is dus voor de voorschoolse en vroegschoolse educatie (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven). Door de inspectie worden steeds meer eisen gesteld aan het verantwoorden van de opbrengsten van de voorschool. BOSOS2tot4 biedt daar alle mogelijkheden voor. Het heeft dezelfde opbouw als en sluit aan bij BOSOS voor kleuters. De gebruikers krijgen aan het begin van de maand een mailtje met de observaties die die maand uitgevoerd moeten worden.

Kortom, de kern van BOSOS 2 tot 4
de opbrengsten van peuters worden goed in kaart gebracht;
van daaruit kan gericht gewerkt worden aan de ontwikkeling van de peuter;
er wordt een zorgvuldige overgang gecreëerd naar de basisschool, waarbij het kind zich zonder problemen verder kan ontwikkelen;
het voldoet aan de eisen die de inspectie stelt aan het volgen van jonge kinderen en het verantwoorden van de opbrengsten.

Voor de uitgebreide informatie verwijzen wij naar www.bosos2tot4.nl.
Wil je liever direct in het programma kijken: vraag hier een proeflicentie aan

Wat heeft BOSOS2tot4 te bieden?
Bij jonge kinderen verloopt de ontwikkeling grillig. Daar is in BOSOS2tot4 rekening mee gehouden door periodiek te observeren. Nieuwe doelen worden pas toegevoegd nadat het kind de kans heeft gekregen de voorgaande doelen voldoende te beheersen.

BOSOS2tot4 bestaat uit de volgende onderdelen:
een intake;
aandacht voor het wenproces;
uitgebreide observatie bij de start bij 2.3 jaar;
uitgebreide observaties bij 2.9 jaar, 3.3 jaar en 3.9 jaar;
tussentijdse observaties bij 2.6, 3.0 en 3.6 van doelen die bij voorgaande observaties nog niet goed waren;
een globale observatie van de kinderen die zich conform de tussendoelen ontwikkelen en een specifieke observatie voor kinderen die zich minder goed ontwikkelen;
het automatisch doorschuiven naar de volgende observatie van items die nog niet goed zijn;
indien Cito wordt gebruikt: integratie van de uitslagen van de screeningen(CITO);
rapportages worden gemaakt op groepsniveau waarmee het aanbod op maat kan worden gemaakt;
via een analyse van de rapportages kunnen de opbrengsten verantwoord worden;
bij overgang naar groep 1 van de basisschool neemt de leerling de overgangsrapportage mee en de laatste observatie. Die is hetzelfde als de eerste observatie van BOSOS voor kleuters. Zo is een duidelijke doorgaande lijn van 2 jaar tot en met groep 2 gewaarborgd.

De introductie van BOSOS2tot4
Het is voor ons niet altijd mogelijk BOSOS2tot4 persoonlijk te presenteren. Wij denken ook niet dat dat nodig is. Het is namelijk een heel gebruiksvriendelijk programma waar iedereen via de handleiding en de toelichtingen direct mee aan de slag kan. Daarom bieden wij als introductie van BOSOS2tot4 een proeflicentie aan.
Ook om de kosten zo laag mogelijk te houden hebben we er niet voor gekozen daar een persoonlijke presentatie in te berekenen. Wij laten de keuze aan de school/organisatie. Een presentatie is mogelijk maar als wij daar zelf iemand voor in moeten huren zijn de kosten € 250,00. Dat vinden wij beter dan wanneer iedereen dat als instapbedrag zou moeten betalen.

De proeflicentie in BOSOS2tot4
Het is mogelijk voor BOSOS2tot4 een proeflicentie van drie maanden aan de vragen. De school/organsiatie krijgt dan toegang tot het programma. Daar staan al 25 fictieve kinderen in. Ook is er een mogelijkheid zelf 25 kinderen in te voeren als de school/organisatie liever in BOSOS2tot4 wil werken aan de hand van leerlingen van de eigen school. Helaas kunnen die gegevens niet worden meegenomen in de echte licentie. Wel kunnen er pdf’s van alle onderdelen worden gemaakt. Na drie maanden krijgt de school/organisatie de vraag of zij al dan niet met BOSOS2tot4 wil gaan werken. Dan wordt het programma afgesloten of omgezet in een licentie. Aan de proeflicentie zijn geen kosten verbonden.  vraag hier een proeflicentie aan

BOSOS2tot4 en scholing
Iedereen kan direct met BOSOS2tot4 aan de slag. Er zitten geen verplichte scholingsbijeenkomsten bij. Wij weten immers niet wat de school/organisatie al weet en waar behoefte aan is. De Onderwijspraktijk kan natuurlijk wel begeleiding aanbieden bij de invoering van BOSOS2tot4 en/of analyse als er al een tijd met het programma is gewerkt.
Voorbeeld dat al eerder is uitgevoerd:
1. Introductie van BOSOS2tot4. In een bijeenkomst van 2 uur wordt BOSOS2tot4 geïntroduceerd bij de gebruikers en wordt een begin gemaakt bij het invullen van de observaties.
2. Verdiepingsbijeenkomst  nadat er een half jaar met BOSOS2tot4 is gewerkt. Er is ervaring opgedaan en de praktische vragen kunnen worden gesteld. Ook worden de uitkomsten geanalyseerd en die vormen de basis voor groepsplannen. Tijdsinvestering in overleg.

Kosten van BOSOS2tot
Wij proberen de kosten van BOSOS2tot4 zo laag mogelijk houden en het gebruik ook voor kleine scholen/organisaties  mogelijk te maken.

Kosten licentie per schooljaar:     € 100,00
Kosten per kind per schooljaar:    € 1,00
Voor een school met 20 peuters leerlingen zijn de kosten € 120,00 per schooljaar.
Voor kinderen wordt maximaal € 100,00 in rekening gebracht, ook als er meer leerlingen in de peutergroepen zitten. Dan zijn de maximale kosten € 200,00 per schooljaar.

Tegenwoordig zijn peuterspeelzalen vaak onderdeel van een school. Voor hen geldt dan 1 licentie en de kosten per kind per schooljaar. Als er sprake is van een hele andere organisatie van de voorschoolse en vroegschoolse educatie waarbij de kinderen verspreid zijn over veel verschillende locaties zal een licentie op maat verleend worden. Wij zullen dat in overleg met de organisatie vaststellen.
Meer informatie: www.bosos2tot4.nl

Aanvraag proeflicentie BOSOS2tot4

Downloads
Tussendoelen peuters 1
Tussendoelen peuters 2